Deklaracja Dostępności dla strony internetowej https://ktmb.ceramika.agh.edu.pl/

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Katedra Technologii Materiałów Budowlanych Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH.

  • Data publikacji strony internetowej: 0020-12-01.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-12-01.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niespełnione wymagania

  • Na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów.
  • Publikacje w formie plików PDF są częściowo dostępne. Na stronie zamieszczane są pliki w dwóch wersjach: PDF i DOC.
  • Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.
  • Na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-12-15.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-12-14.

Skróty klawiaturowe

  • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Karol Rzepa, krzepa@agh.edu.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 12 617 45 64 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo:
– zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
– zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
– wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:
– dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
– wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
– wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Dyrektor Biura Rektora AGH
Adres: al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
E-mail: biuro@agh.edu.pl
Telefon: +48 12 617-45-54
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Pawilon B-8

Al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków

Biuro Dziekana Wydziału oraz Dziekanat Wydziału znajdują się w pawilonie B-8 na parterze. Sekretariat Dziekana Wydziału mieści się w pokoju 0.24 Ponadto w pawilonie B-8 mają swoją siedzibę sekretariaty następujących katedr Wydziału:
Katedra Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych (I piętro, pok. 1.16)
Katedra Chemii Krzemianów i Związków Wielkocząsteczkowych (III piętro, pok. 3.3)

Wejście do pawilonu przystosowane dla osób poruszających się na wózkach znajduje się od strony przychodni AGH, skąd można przejść wprost do windy. Przy wejściu zainstalowany jest domofon, za pomocą którego można skontaktować się z portiernią.
Dostosowania i udogodnienia

W pawilonie znajduje się winda o wymiarach 128×137 cm, poruszająca się od poziomu -1 do 3. piętra, wyposażona w system informacji głosowej, oraz etykiety w alfabecie Braille’a. Schody nie posiadają specjalnych udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami.

Toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych znajdują się: na parterze przy auli, nr 0.16, na pierwszym piętrze, nr 1.9, na drugim piętrze, nr 2.16, na trzecim piętrze, nr 3.19.

Budynek objęty jest systemem monitoringu. Kontakt: portiernia tel. +48126172326.

Na parking przy ulicy Akademickiej prowadzi wjazd od ulicy Reymonta (przy hotelu 'Polonez’). Wjazd na parking ogranicza szlaban, przy którym znajduje się domofon. Istnieje możliwość ubiegania się o pomoc pracownika Straży AGH. W tym rejonie znajdują się trzy miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych, w tym dwa w pobliżu wejścia do B-8, a jedno przy Hali Technologicznej.

Pawilon B-6

Al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków

Ma tu swoją siedzibę:
Sekcja Ekonomiczno-Finansowa Biura Dziekana z gabinetem Dyrektora Administracyjnego (parter, pok. 7).
Sekretariat Katedry Chemii Nieorganicznej (III pięto, pok. 306).

Wejście głównie do pawilonu B-6 wiedzie po schodach, dlatego osoby poruszające się na wózkach prosimy korzystać z wejścia przez pawilon B-8 (od strony przychodni AGH). Istnieje spoziomowana komunikacja na parterze pomiędzy pawilonami B-8 i B-6. Z poziomu wejścia należy wyjechać na parter i skierować się w stronę głównego wejścia i portierni, gdzie przybywający może liczyć na uzyskanie potrzebnych informacji.

Wejście do windy o wymiarach (92×133 cm) znajduje się tuż za portiernią. Winda nie jest wyposażona w system informacji głosowej, wyjazd może się jednak odbyć w asyście portiera. Schody w pawilonie nie posiadają specjalnych udogodnień dla osób poruszających się na wózkach.

Toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, naprzeciw pomieszczeń Biura Dziekana.

Budynek objęty jest systemem monitoringu. Kontakt: portiernia tel. +48126172326.

Pawilon HB-6

Al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków

Osobną część pawilonu B-6 stanowi Hala Technologiczna. Mieszczą się tutaj laboratoria, warsztaty, sale dydaktyczne i pomieszczenia pracowników Wydziału.

Osoby poruszające się na wózkach mogą się dostać do budynku przez bramę wjazdową od strony zachodniej (parking za pawilonem B-6) i dalej via dziedziniec do Bramy 8. Brak spoziomowanej komunikacji między B-6 a HB-6.

W pobliżu wejścia (Brama 8) znajduje się winda o wymiarach 106×137 cm, nie posiadająca systemu informacji głosowej. Schody w pawilonie nie posiadają specjalnych udogodnień dla osób poruszających się na wózkach.

Toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych znajdują się: na parterze, nr 0.13, na pierwszym piętrze, nr 16.

Osoby udające się do pawilonu HB-6 proszone są o korzystanie z miejsc parkingowych dla pawilonu B-8.

Budynek objęty jest systemem monitoringu. Kontakt: portiernia tel. +48126172326.

Pawilon A-3

Al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków

Mieszczą się tutaj sekretariaty oraz pomieszczenia następujących katedr:
Katedry Fizykochemii i Modelowania Procesów (sekretariat parter, pok. 4)
Katedry Biomateriałów i Kompozytów (sekretariat II piętro, pok. 206)
Katedry Technologii Szkła i Powłok Amorficznych (sekretariat II piętro, pok. 223)
Katedry Technologii Materiałów Budowlanych (sekretariat III piętro, pok. 307)
Katedry Chemii Analitycznej i Biochemii (sekretariat IV piętro, pok. 410)

Wejście główne do pawilonu A-3 nie jest przystosowane dla osób poruszających się na wózkach (ze względu na schody). Rampa wejściowa do pawilonu A-3 jest usytuowana od strony południowej (pawilon U-2). Można z niej korzystać w dni powszednie do godziny 17, albo po skontaktowaniu się z obsługą pawilonu. Po wejściu należy przemieścić się parterowym korytarzem pawilonu do windy, znajdującej się przy wejściu głównym. Znajduje się tu również portiernia, gdzie przybywający może liczyć na uzyskanie potrzebnych informacji.

Winda o wymiarach 110×140 cm usytuowana jest od strony północnej i wyposażona w system informacji głosowej. Winda obsługuje poziomy od niskiego parteru do 4. piętra. Piętro 5. jest aktualnie niedostępne dla osób poruszających się na wózkach. Schody w pawilonie nie posiadają specjalnych udogodnień.

Toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych znajdują się tuż przy windzie na następujących poziomach: na pierwszym piętrze, na drugim piętrze, na trzecim piętrze, na czwartym piętrze.

Na parking prowadzi wjazd od ulicy Reymonta 7 (Brama Główna). Wjazd na parking ogranicza szlaban, przy którym znajduje się domofon oraz stanowisko obsługi. Istnieje możliwość ubiegania się o pomoc pracownika Straży AGH. Patrz również: informacje o systemie kontroli wjazdu na teren AGH. Specjalne miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajduje się w pobliżu pawilonu A-2.

Pawilon objęty jest systemem monitoringu. Kontakt: portiernia tel. +48126173451.

Aplikacje mobilne

brak

Dodatkowe informacje

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online
W przypadku potrzeby skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online należy skontaktować się z Działem Dostępności AGH
Strona: https://www.dostepnosc.agh.edu.pl/
E-mail: dostepnosc@agh.edu.pl
Telefon: +48 12 617-46-30