Osiągnięcia pracowników Katedry w zakresie tematyki badawczej znalazły potwierdzenie w projektach krajowych i międzynarodowych realizowanych w ostatnim dziesięcioleciu:

 • MINIATURA 6 NCN 2022/06/X/ST5/00953 – „Wpływ warunków prowadzenia syntezy szkieł obecnych w wybranych odpadach przemysłowych na ich strukturę i późniejszą reaktywność w układach modelowych symulujących warunki hydratyzującego cementu.” czas trwania 2022-2023, kierownik dr inż. Sylwia Kucharczyk
 • SONATA 17 NCN 2021/43/D/ST8/02603 – „Niskoemisyjne, niskoskurczowe cementy belitowo-ye’elemitowo-żelazianowe (BYF): optymalizacja składu oraz badanie struktury i trwałości produktów hydratacji”, czas trwania 2022-2025, kierownik dr inż. Ewa Kapeluszna
 • IDUB 501.696.7996 L-34 D4 ID 4176 – „Badania aktywowanych termicznie minerałów ilastych, jako składnika niskoemisyjnych spoiw mineralnych do zastosowania w zrównoważonym budownictwie”, czas trwania 2022-2024, kierownik dr hab inż. Łukasz Kotwica, prof. AGH
 • IDUB 501.696.7996 L-34 D4 ID 2633 – „Fusy z kawy jako ekologiczny surowiec do produkcji porowatych materiałów ceramicznych o właściwościach termoizolacyjnych”, (Minigranty dla młodych naukowców i doktorantów – edycja II – Działanie 4., czas trwania 2022 – 2023, kierownik dr inż. Ewelina Kłosek – Wawrzyn
 • IDUB 501.696.7996 L-34 D4 ID 1995 – „Zbadanie wpływu dodatku TiO2 (anatazu) na skład fazowy tworzyw ceramicznych z analizą możliwości rozjaśnienia powierzchni tworzywa przez ten dodatek”, czas trwania 2021 – 2022, kierownik mgr inż. Kornelia Wiśniewska
 • IDUB 501.696.7996 L-34 D4 ID 1512 – „Aktywne wielofunkcyjne materiały cementowe”, czas trwania 2021-2023, kierownik dr hab. inż. Waldemar Pichór, prof AGH
 • MINIATURA 4 NCN WIMiC.COP.pk-0721-107/20 – „Wpływ zawilgocenia matrycy cementowej na właściwości elektryczne kompozytów z dodatkami przewodzącymi”, czas trwania: 2020 – 2021, kierownik dr inż. Maksymilian Frąc
 • MINIATURA 4 NCN COP.pk.WIMiC-0720-407/20 – „Badania wpływu składu roztworu korozyjnego i aktywności wody na przebieg procesu korozji alkalia-kruszywo w zaprawach z cementów portlandzkich i glinowych – Investigations on the influence of the composition of the corrosive solution and water activity on the course of the alkali-aggregate corrosion process in Portland cement and calcium aluminate cement mortars”, czas trwania: 2020 – 2021, kierownik: dr hab. inż. Łukasz Kotwica, prof. AGH
 • UMO-2016/21/N/ST8/01268 – „Badanie mechanizmu hydratacji modelowych faz klinkierowych w obecności szkieł glinokrzemianowych o różnej zawartości alkaliów”; czas trwania: 2017 – 2020, kierownik: dr inż. Ewa Kapeluszna
 • Horyzont 2020-MSCA-IF-2016-746830 – „Management of Municipal Water Waste Treatment Plants Potential by-Products of Sewage Sludge Ash type, as Active or non-Active Additions to Portland Cement-based Binders”; czas trwania: 2017 – 2019; supervisor: prof. dr hab. inż. Wiesława Nocuń-Wczelik
 • 2014/15/B/ST8/03921 – „Właściwości i analityczne zastosowania nowych zminiaturyzowanych elektrod woltamperometrycznych osadzanych z fazy gazowej”; Czas trwania: 2015 – 2018; kierownik: prof. dr hab. Andrzej Bobrowski,
 • 19.19.160.86620 PBS 3/A2/21/2015 – Badania stosowane ścieżka A – „Opracowanie innowacyjnych technologii wykorzystania ubocznych produktów spalania biomasy w przemyśle materiałów budowlanych i rekultywacji składowisk odpadów wydobywczo-przetwórczych”; czas trwania: 2015 – 2018; kierownik: dr hab. inż. Marek Gawlicki, prof. AGH,
 • DZP/GEKON-I/2682/2014 – „Innowacyjne i bezpieczne ekologicznie metody unieszkodliwiania pyłów, żużli i popiołów ze spalarni odpadów komunalnych i innych procesów termicznych”; czas trwania: 2014 – 2017; kierownik: prof. dr hab. inż. Jan Deja,
 • GEOSULF – „Utilization of sulphide mine tailings in geopolymer materials Sub-topics areas: Mine closure and rehabilitation, Minerals processing”; czas trwania: 2014 – 2017; kierownik: dr inż. Łukasz Gołek,
 • PBS I 177206 – „Kompleksowe wykorzystanie odpadu powstającego podczas produkcji lub stosowania perlitu ekspandowanego”; czas trwania: 2012 – 2015; kierownik: dr inż. Waldemar Pichór,
 • C2CA – 265189 7 – Program Ramowy (SEVENTH FRAMEWORK PROGRAMME); COOPERATION (ENV) „Advanced Technologies for the Production of Cement and Clean Aggregates from Construction and Demolition Waste – Zaawansowane technologie produkcji cementu oraz kruszyw z materiałów pochodzących z rozbiórki konstrukcji budowlanych”; czas trwania projektu: 2011 – 2014; kierownik: dr hab. inż. Jan Deja, prof. AGH,
 • 2011/01/B/ST8/07794 NCN – „Opracowanie elektroanalitycznych procedur z wykorzystaniem elektrod drukowanych w badaniach nad uwalnianiem metali ciężkich z wyrobów budowlanych”; czas trwania: 2011 – 2014; kierownik: prof. dr hab. Andrzej Bobrowski,
 • N N506 221040 – „Cement specjalny do zastosowań w ujemnych temperaturach”; czas trwania: 2011 – 2013; kierownik: dr inż. Grzegorz Łój,
 • N N506 282140 – „Wpływ hydrogranatów i scawtytu na jakość i trwałość autoklawizowanych tworzyw wapienno-piaskowych otrzymanych z zestawów surowcowych o zmodyfikowanym składzie”; czas trwania: 2011 – 2014; kierownik: dr inż. Zdzisław Pytel,
 • ZPB/61/65832/ITII/10 – Analiza uwarunkowań oraz badania możliwości wykorzystania wybranych UPS w budownictwie i inżynierii lądowej (INITECH); czas trwania: 2010 – 2013; kierownik: dr hab. inż. Jerzy Dyczek, prof. AGH,
 • NN 507 330 936 – „Gipsowe kompozyty włókniste”, ICiMB, czas trwania: 2010 – 2013; kierownik: dr inż. Grzegorz Malata,
 • N N507 610 338 – „Cementowy kompozyt szybkotwardniejący.”; czas trwania: 2010 – 2013; kierownik: prof. dr hab. inż. Jan Małolepszy,
 • N N506 299139 – „Badania wpływu struktury fazy szklistej krzemionkowych popiołów lotnych na proces hydratacji cementu”; czas trwania: 2010 – 2013; kierownik: dr inż. Ewelina Tkaczewska,
 • N N506 299439 – „Opracowanie podstaw nowoczesnej technologii ceramicznych materiałów budowlanych wykorzystujących popioły lotne z węgla kamiennego”; czas trwania: 2010 – 2013; kierownik: prof. dr hab. inż. Jan Małolepszy,
 • N N506 300139 – „Opracowanie technologii wykorzystania gez wapiennych jako aktywnego dodatku do cementów powszechnego użytku i betonów o podwyższonej trwałości i odporności na korozję”; czas trwania: 2010 – 2013; kierownik: dr hab. inż. Marek Gawlicki, prof. AGH,
 • N N506 378234 – „Opracowanie i badania właściwości kompozytu cementowo-fosforanowego” czas trwania: 2008 – 2011; kierownik: dr inż. Grzegorz Malata,
 • N N508 381835 – „Badania wpływu łupka karbońskiego na proces spiekania mas ceramicznych”; czas trwania: 2008 – 2011; kierownik: dr inż. Józef Stolecki,
 • N N507 450934 – „Synteza ekspansywnej matrycy anhydrytowej z tlenkiem wapnia i glinosiarczanem wapnia. Studium procesu ekspansji ettringitowej”; czas trwania: 2008 – 2012; kierownik: prof. AGH dr hab. inż. Wiesława Nocuń-Wczelik,
 • N R15 0006 04 – „Opracowanie podstaw nowoczesnej technologii ceramicznych materiałów budowlanych wykorzystujących popioły lotne z węgla kamiennego”; czas trwania: 2008 – 2011; kierownik: prof. dr hab. inż. Jan Małolepszy.