O nas


KTMB 2019

Katedrę Technologii Materiałów Budowlanych tworzy zespół siedmiu samodzielnych pracowników naukowo-dydaktycznych, czternastu adiunktów i asystentów oraz dziewięciu pracowników inżynieryjno-technicznych i administracyjnych. Grupę pracowników wspiera ośmiu doktorantów. Kilkoro z nich realizuje prace na Aplikacyjnych Studiach Doktoranckich uruchomionych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) oraz współpracy między WGGiOŚ i WIMiC.


Studenci kształceni są w systemie dwustopniowym. Podczas studiów I stopnia odbywają się wykłady z Technologii Materiałów Budowlanych oraz laboratoria z przedmiotów Technologia Materiałów Wiążących i Betonów oraz Technologia Ceramiki Budowlanej i Materiałów Termoizolacyjnych. Pracownicy naszej Katedry prowadzą również liczne przedmioty obieralne z zakresu materiałów budowlanych i ochrony środowiska.


Studenci studiów II stopnia kształceni są w czterech blokach specjalistycznych:
● technologia materiałów wiążących,
● technologia betonów,
● technologia ceramiki budowlanej i materiałów termoizolacyjnych,
● fizykochemia materiałów budowlanych.


Każdy z bloków specjalistycznych obejmuje wykłady, seminaria oraz laboratoria. Narzędziem wspomagającym efektywne kształcenie w naszej Katedrze jest stały kontakt z przedstawicielami przemysłu materiałów budowlanych. W czasie studiów magisterskich studenci mają możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego dzięki częściowej realizacji swoich prac w partnerskich zakładach przemysłowych oraz stażom przemysłowym. Integralną częścią zajęć są wyjazdy grup studenckich do zakładów krajowych producentów materiałów budowlanych. Corocznie w okresie wakacyjnym studenci mogą uczestniczyć w tzw. „Obozie Ceramika” organizowanym w wiodących zakładach ceramiki budowlanej. W czasie jego trwania studenci rozwiązują konkretny problem technologiczny w danym zakładzie produkcyjnym, wykorzystując zdobytą wiedzę w praktyce przemysłowej. Katedra organizuje również cykliczne wydarzenie „Spotkania z Przemysłem”, w czasie którego absolwenci kierunku Technologia Materiałów Budowlanych przedstawiają ścieżki swojej kariery zawodowej.

W 2012 roku, w ramach współpracy z Politechniką Gdańską i Politechniką Łódzką powstał nowy międzyuczelniany kierunek Chemia Budowlana na studiach I stopnia. Studenci tego kierunku odbywają po jednym semestrze na każdej z partnerskich uczelni. Dyplom inżyniera uzyskują w swojej macierzystej uczelni.


Pracownicy naszej Katedry aktywnie działają w studenckich kołach naukowych wspierając merytorycznie ich działalność naukowo-badawczą. W ostatnim dziesięcioleciu opiekunem koła naukowego CERAMIT był dr hab. inż. Waldemar Pichór, a obecnie funkcję tę sprawuje dr inż. Łukasz Gołek. W 2018 roku powstało również koło naukowe „Żeli betą” studentów kierunku Chemia Budowlana. Opiekę merytoryczną nad pracami koła sprawuje dr inż. Grzegorz Malata.


Studenci kończący studia w naszej Katedrze posiadają solidne podstawy do budowania swojej kariery zawodowej w przemyśle lub realizując prace badawcze. Nasi absolwenci zatrudniani są jako technolodzy, doradcy techniczni, pracownicy działów marketingu i zarządzania oraz pracownicy laboratoriów technologicznych i chemicznych, w zakładach takich jak: cementownie, zakłady wapiennicze, zakłady produkujące spoiwa gipsowe, suche zaprawy, beton towarowy, prefabrykaty betonowe, beton komórkowy, kruszywa naturalne i sztuczne, ceramiczne wyroby wypalane, wyroby wapienno-piaskowe, wełnę mineralną i inne izolacyjne materiały budowlane oraz centrach badawczo-rozwojowych. Z dotychczasowej praktyki wynika, że zdecydowana większość naszych absolwentów znajduje pracę zgodną ze swoim wykształceniem.


W ostatnim dziesięcioleciu w Katedrze obroniono 20 prac doktorskich z dziedziny nauk technicznych oraz nauk chemicznych. Wszyscy doktorzy, którzy uzyskali tytuł w naszej Katedrze pracują w jednostkach naukowo-badawczych lub w zakładach produkujących materiały budowlane.


Oferta kształcenia jest stale poszerzana i kierowana jest również do osób posiadających tytuł naukowy. Obecnie Katedra prowadzi studia podyplomowe na dwóch kierunkach: „Współczesne zagadnienia technologii cementów” oraz „Chemia analityczna w przemyśle i ochronie środowiska”.


Serdecznie zapraszamy do studiowania w naszej Katedrze!