Studenci studiów II stopnia kształceni są w czterech blokach specjalistycznych:

  • technologia materiałów wiążących,
  • technologia betonów,
  • technologia ceramiki budowlanej i materiałów termoizolacyjnych,
  • fizykochemia materiałów budowlanych.

Każdy z bloków specjalistycznych obejmuje wykłady, seminaria oraz laboratoria. Narzędziem wspomagającym efektywne kształcenie w naszej Katedrze jest stały kontakt z przedstawicielami przemysłu materiałów budowlanych. W czasie studiów magisterskich studenci mają możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego dzięki częściowej realizacji swoich prac w partnerskich zakładach przemysłowych oraz stażom przemysłowym. Integralną częścią zajęć są wyjazdy grup studenckich do zakładów krajowych producentów materiałów budowlanych.

Corocznie w okresie wakacyjnym studenci mogą uczestniczyć w tzw. „Obozie Ceramika” organizowanym w wiodących zakładach ceramiki budowlanej. W czasie jego trwania studenci rozwiązują konkretny problem technologiczny w danym zakładzie produkcyjnym, wykorzystując zdobytą wiedzę w praktyce przemysłowej. Katedra organizuje również cykliczne wydarzenie „Spotkania z Przemysłem”, w czasie którego absolwenci kierunku Technologia Materiałów Budowlanych przedstawiają ścieżki swojej kariery zawodowej.