W Katedrze funkcjonują następujące zespoły badawcze:

Prace naukowo-badawcze realizowane są w ramach grantów krajowych, grantów Unii Europejskiej oraz szeroko rozwiniętej współpracy z koncernami przemysłowymi produkującymi materiały budowlane. Wiele prac naukowo-badawczych zostało wdrożonych do praktyki przemysłowej. Realizowane w Katedrze tematy badawcze stanowią odpowiedź na współczesne wyzwania rynku materiałów budowlanych, takie jak:

 • rola materiałów budowlanych w gospodarce o cyklu zamkniętym,
 • ocena immobilizacji substancji szkodliwych (w tym metali ciężkich) w różnego rodzaju spoiwach i betonach,
 • wpływ domieszek chemicznych nowej generacji na proces hydratacji i twardnienia materiałów wiążących, betonów oraz reologię mieszanek ceramicznych,
 • projektowanie nowych materiałów i rozwój nowoczesnych technologii ich wytwarzania,
 • obniżenie energochłonności procesów produkcyjnych,
 • wykorzystanie ubocznych produktów innych gałęzi przemysłu,
 • badanie właściwości materiałów budowlanych,
 • badanie trwałości materiałów budowlanych w różnych warunkach korozyjnych,
 • fizykochemia procesów zachodzących podczas wytwarzania i użytkowania cementów, spoiw wapiennych i gipsowych, betonów, ceramiki budowlanej oraz materiałów izolacyjnych,
 • rozwój technologii bezklinkierowych materiałów wiążących i betonów,
 • rozwój metod analiz chemicznych stosowanych w technologii materiałów budowlanych,
 • zagadnienia związane z zarządzaniem w przemyśle materiałów budowlanych.

Integralną częścią Katedry Technologii Materiałów Budowlanych jest Akredytowane Laboratorium Badań Materiałów Budowlanych i Ceramicznych. W ramach zakresu akredytacji badane są wybrane cechy:

 • kruszyw budowlanych,
 • betonów zwykłych i lekkich,
 • betonowych elementów drogowych (w tym kostki brukowej, krawężników i płyt chodnikowych),
 • elementów murowych (cegieł, pustaków, bloczków ceramicznych, silikatowych, betonowych itp.).